top of page

// „Management is, above all, a practice where art, science and craft meet.“//

Henry Mintzberg

// „Plans are worthless. Planning is essential“//

Dwight D. Eisenhower

Dada Project Studio обезпечава:
  • Управление през всички фази на проектиране и изпълнение

  • Координация на екипи, доставчици и изпълнители

  • Логистика – транспорт, складиране, доставки

  • Изпълнение – Строително-монтажни работи и инсталации по инженерни специалности;изработка, доставка и монтаж на всички елементи от неподвижното и подвижно обзавеждане

Системен проект: Концепция, Планиране, Проектиране, Бюджетиране

Обзавеждане: Произведено в BG, Доставено от EU

Мениджмънт: Авторски надзор, Project management, „All-in-one”-Реализация

bottom of page